Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Diện tích trồng rừng 4 tháng 2013 bằng cùng kỳ năm trước
02 | 05 | 2013
Do thời tiết khô hạn tại nhiều địa phương trong cả nước làm ảnh hưởng đến sản xuất lâm nghiệp, nhất là công tác trồng rừng. Diện tích rừng trồng mới tập trung tháng 4 ước tính đạt 6,3 nghìn ha, bằng 66,3% cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 17,6 triệu cây, tăng 1,1%; sản lượng gỗ khai thác đạt 414 nghìn m3, tăng 7,3%; sản lượng củi khai thác đạt 2,8 triệu ste, tăng 2,6%.


Tính chung 4 tháng đầu năm, diện tích rừng trồng tập trung đạt 14,7 nghìn ha, bằng 82,1% cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 81,6 triệu cây, tăng 2,8%; sản lượng gỗ khai thác đạt 1544,7 nghìn m3, tăng 7,9%; sản lượng củi khai thác là 10,2 triệu ste, tăng 2,9%.


Do thời tiết trong kỳ tiếp tục nắng nóng, khô hạn nên nhiều địa phương có nguy cơ cháy rừng cao, đặc biệt các tỉnh khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Đông Nam bộ. Trong tháng có 74 ha rừng bị thiệt hại, bao gồm diện tích rừng bị cháy là 42 ha; diện tích bị phá là 32 ha. Tính chung 4 tháng đầu năm, diện tích rừng thiệt hại là 534 ha, giảm 33,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm diện tích bị cháy là 446 ha, giảm 37,1%; diện tích bị phá là 88 ha, giảm 4,5%.
 

Nguồn: VinanetBáo cáo phân tích thị trường