Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Một số chính sách về phát triển ngành nghề nông thôn
28 | 09 | 2007
Nhóm thực hiện: Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn – Bộ Nông nghiệp & PTNT

Nhà xuất bản Nông nghiệp

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 395

Cuốn sách tổng hợp một số chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan.

Cuốn sách bao gồm 2 phần chính: I) chủ trương chung; II) Chính sách phát triển ngành nghề nông thôn.

Trong phần II, cuốn sách phân ra 8 phần:

1. Chính sách ngành nghề nông thôn; quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn, công nhân nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống

2. Chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng và xử lý môi trường làng nghề, cụm cơ sở ngành nghề nông thôn

3. Chính sách về đầu tư, tín dụng

4. Chính sách về hoạt động thương mại

5. Chính sách về khoa học công nghệ

6. Chính sách về đào tạo nghề

7. Chính sách hỗ trợ hoạt động khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư

8. Một số chính sách liên quan khácBáo cáo phân tích thị trường