Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Dak Rlap Trade Fair Crop Plants Variety
02 | 11 | 2007

Time: From 18th – 24th November, 2007


Commodities: Crop Plants Variety


Organizer: Tam Thai Binh Duong Private Company (23/6 Truong Chinh, 15 Ward, Tan Binh District, Ho Chi Minh City – Tel: 08.8157047/08.8496722, Fax: 08.815134Báo cáo phân tích thị trường