Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kiểm tra chất lượng, VSATTP hàng nhập vào khu kinh tế cửa khẩu
29 | 03 | 2008
Công văn số 799/TCHQ-GSQL ngày 26/2/2008 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về việc kiểm tra chất lượng, VSATTP hàng nhập vào khu kinh tế cửa khẩu.

1. Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu kinh tế cửa khẩu nếu thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa ban hành theo Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng, thì phải kiểm tra về chất lượng.

Tại điểm 7, mục I, Thông tư liên tịch số 37/2001/TTLT-BKHCNMT-TCHQ ngày 28/6/2001 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan và kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng, không nêu đối tượng hàng hóa nhập khẩu vào khu kinh tế cửa khẩu được miễn kiểm tra chất lượng.

2. Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu kinh tế cửa khẩu nếu thuộc Danh mục hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định 818/QĐ-BYT ngày 05/3/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã HS, thì phải kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại Điều 7 Nghị định 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm và khoản 4, Điều 1 Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 23/2007/QĐ-BYT ngày 29/3/2007 của Bộ Y tế không quy định đối tượng hàng hóa nhập khẩu vào khu kinh tế cửa khẩu được miễn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Hàng hóa đã được kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nêu tại mục 1 và 2 trên đây, nếu đưa từ khu kinh tế cửa khẩu vào nội địa thì không tiếp tục phải kiểm tra về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.Nguồn: Thông tin Thương mại Việt Nam
Báo cáo phân tích thị trường