Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giai đoạn 2006-2010: Khánh Hòa chuyển mục đích sử dụng hơn 20 ngàn ha đất nông nghiệp
27 | 03 | 2008
Ngày 21/3/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 07/2008/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Theo Nghị quyết trên, tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh hiện nay là 634.613 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm 90,82%, diện tích đất phi nông nghiệp chỉ chiếm 7,7%. Tỉnh sẽ đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất theo hướng công nghiệp hoá, gia tăng giá trị sử dụng đất phi nông nghiệp, cụ thể, đến năm 2010 đất phi nông nghiệp sẽ tăng thêm 3,24%, chiếm gần 70 nghìn ha. Trong khi đó, diện tích đất nông nghiệp sẽ giảm từ 90,82% xuống còn 88,66%.

Theo Quy hoạch, trong giai đoạn từ 2006-2010, hơn 20 nghìn ha đất nông nghiệp được chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp. Trong nội bộ đất nông nghiệp cũng có sự chuyển đổi cơ cấu sử dụng, cụ thể 4.120 ha đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm, 6.516 ha đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản...

Nghị quyết nêu rõ, UBND tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gắn với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái. Tỉnh có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh.

Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, giải quyết kịp thời các tranh chấp về đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.Nguồn: Website Chính phủ
Báo cáo phân tích thị trường