Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu tôm vào Mỹ tăng 2,2% trong 10 tháng đầu 2008
24 | 12 | 2008
Nhập khẩu tôm vào Mỹ trong 10 tháng đầu năm 2008 tăng 2,2%, đạt 461.000 tấn, với trị giá 3,15 tỉ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu tôm bao bột đông lạnh từ Trung Quốc giảm từ 22.300 tấn, trị giá 98,5 triệu USD trong 10 tháng đầu năm 2007 xuống 18.800 tấn trị giá 80,9 triệu USD trong năm nay.

Theo số liệu của Cục Nghề cá Biển Mỹ (NMFS), Thái Lan tiếp tục là nhà cung cấp lớn nhất tôm thịt đông lạnh sang Mỹ với 40.400 tấn trị giá 304,2 triệu USD trong 10 tháng đầu năm 2008, giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu tôm của Thái Lan sang Mỹ trong 10 tháng đầu năm nay giảm từ 49.600 tấn giá 337,1 triệu USD xuống 45.400 tấn trị giá 335,3 triệu USD.

Mêhicô là nhà cung cấp lớn nhất tôm vỏ đông lạnh cỡ 15-20 sang Mỹ, với 4.300 tấn trị giá 50,6 triệu USD, tăng so với 3.800 tấn trị giá 37,4 triệu USD năm ngoái.

Mêhicô dẫn đầu ở loại tôm đông lạnh cỡ 21-25, nhưng xuất khẩu sang Mỹ giảm từ 9.500 tấn trị giá 78 triệu USD trong 10 tháng đầu năm 2007 xuống 8.600 tấn trị giá 81,9 triệu USD.

Inđônêxia có bước nhảy vọt ở loại tôm này, tăng từ 1.100 tấn trị giá 9,8 triệu USD năm ngoái lên 5.300 tấn trị giá 42,7 triệu USD năm nay.

Inđônêxia trở thành nhà cung cấp tôm cỡ 26-30 lớn nhất sang thị trường Mỹ với 11.500 tấn trị giá 80,7 triệu USD trong 10 tháng đầu năm nay, tăng mạnh so với 4.400 tấn, trị giá 29,8 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Thái Lan giảm xuất tôm cỡ này từ 10.500 tấn trị giá 65,1 triệu USD xuống 8.400 tấn trị giá 56,8 triệu USD. Mêhicô cũng giảm xuất khẩu tôm cỡ này từ 4.700 tấn xuống 3.000 tấn năm nay.

Thái Lan tiếp tục dẫn đầu ở loại tôm cỡ 31-40, XK tăng từ 9.600 tấn trị giá 51,7 triệu USD lên 10.900 tấn trị giá 65,4 triệu USD. Trong khi đó Inđônêxia cũng tăng xuất tôm cỡ này từ 6.400 tấn trị giá 39,9 triệu USD lên 9.700 tấn trị giá 61,2 triệu USD.

Ở cỡ tôm 41-50, Êcuađo tiếp tục chiếm ưu thế với 8.500 tấn trị giá 50 triệu USD, tăng so với 8.400 tấn trị giá 40,6 triệu USD năm ngoái. Thái Lan cũng tăng xuất tôm cỡ này từ 5.900 tấn năm ngoái lên 7.300 tấn năm nay.

Thái Lan vượt qua Êcuađo dẫn đầu ở loại tôm cỡ 51-60, tuy nhiên khối lượng giảm từ 10.000 tấn trị giá 53,4 triệu USD năm ngoái còn 9.600 tấn trị giá 51,7 triệu USD năm nay. Êcuađo cũng giảm xuất tôm cỡ này từ 9.500 tấn xuống 8.100 tấn (số liệu của NMFS).

Ở loại tôm cỡ 61-70, Êcuađo xuất 6.000 tấn trị giá 2,8 triệu USD tới hết tháng 10/2008, giảm từ 6.100 tấn trị giá 24,9 triệu USD năm ngoái. Thái Lan tăng xuất tôm cỡ này với khối lượng từ 2.500 tấn lên 3.700 tấn.

Việt Nam dẫn đầu ở cỡ tôm dưới 15, tuy nhiên xuất khẩu tôm cỡ này đã giảm từ 4.700 tấn trị giá 75,6 triệu USD xuống 4.300 tấn trị giá 60,7 triệu USD trong 10 tháng đầu năm nay.

Ở cỡ tôm trên 70, Êcuađo xuất được 4.200 tấn trị giá 20,5 triệu USD, giảm từ 4.900 tấn trị giá 18,1 triệu USD năm ngoái. Vênêzuêla xuất 1.200 tấn tôm cỡ này sang Mỹ, giảm so với 2.000 tấn cùng kỳ năm 2007.
Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường