Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Năm 2010 sẽ hình thành quỹ kích thích kinh tế
18 | 11 | 2009
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2010 do Quốc hội mới ban hành nhấn mạnh nội dung sử dụng nguồn lực tài chính nhà nước để hình thành Quỹ kích thích kinh tế phục vụ mục tiêu phát triển trung hạn và dài hạn, điều chỉnh cơ cấu nền kinh tế với thời gian và mức hỗ trợ thích hợp. Quốc hội yêu cầu Chính phủ xây dựng phương án điều chỉnh cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh và bền vững, xác định rõ lộ trình và sớm triển khai các giải pháp, chính sách trong phương án.

AGROINFO tổng hợp
Báo cáo phân tích thị trường