Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá hạt tiêu nội địa và xuất khẩu từ 1 – 20/6/2011
21 | 06 | 2011
Trong 20 ngày đầu tháng, giá hạt tiêu đen xô trong nước biến động trong khoảng 98.000 - 107.000 đồng/kg. Giá hạt tiêu xuất khẩu trong khi đó khá ổn định

Chi tiết giá như sau:
 

Ngày

Giá trong nước (đồng/kg)

Giá xuất khẩu (USD/tấn, FOB, Hồ Chí Minh)

Tiêu đen (500g/l, FAQ*)

Tiêu đen (550g/l, ASTA)

Tiêu trắng (ASTA)

1/6

100.000 – 102.000

5.200 – 5.300

5.700 – 5.800

7.900 – 8.000

2/6

100.000 – 102.000

5.200 – 5.300

5.700 – 5.800

7.900 – 8.000

3/6

98.000 – 100.000

5.200 – 5.300

5.700 – 5.800

7.900 – 8.000

6/6

98.000 – 100.000

5.200 – 5.300

5.700 – 5.800

7.900 – 8.000

7/6

98.000 – 100.000

5.200 – 5.300

5.700 – 5.800

7.900 – 8.000

8/6

98.000 – 100.000

5.200 – 5.300

5.700 – 5.800

7.900 – 8.000

9/6

98.000 – 100.000

5.200 – 5.300

5.700 – 5.800

7.900 – 8.000

10/6

100.000 – 102.000

5.200 – 5.300

5.700 – 5.800

7.900 – 8.000

13/6

105.000 – 107.000

5.200 – 5.300

5.700 – 5.800

7.900 – 8.000

14/6

105.000 – 107.000

5.200 – 5.300

5.700 – 5.800

7.900 – 8.000

15/6

104.000 – 106.000

5.200 – 5.300

5.700 – 5.800

7.900 – 8.000

16/6

104.000 – 106.000

5.200 – 5.300

5.700 – 5.800

7.900 – 8.000

17/6

104.000 – 105.000

5.200 – 5.300

5.700 – 5.800

7.900 – 8.000

20/6

103.000 – 104.000

5.200 – 5.300

5.700 – 5.800

7.900 – 8.000

Ghi chú: *: Đầu giá: Dung trọng: 500 g/l, tạp chất 1%, thủy phần 15%

Tiêu trắng 650 gr/l có giá không đổi từ 155.000 – 160.000 đồng/kg.

Theo CafefBáo cáo phân tích thị trường