Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hướng dẫn mới về thuế Thu nhập doanh nghiệp
09 | 01 | 2008
Thông tư số 134/2007/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành ngày 23/11/2007 với những hướng dẫn mới và cụ thể về thuế thu nhập DN. DĐDN, tổng hợp những điểm mới của thông tư để bạn đọc và DN tham khảo.Về chi phí

Tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC quy định 31 khoản chi phí không tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế trong đó có 3 khoản chi phí quy định về nguyên tắc không tính vào chi phí hợp lý bao gồm:

- Các khoản chi không có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định hoặc chứng từ không hợp pháp;

- Các khoản chi không liên quan đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế;

- Các khoản chi do nguồn kinh phí khác đài thọ;

Và 28 khoản chi phí cụ thể không được tính vào chi phí hợp lý.

Một số điểm mới bổ sung cụ thể về chi phí trong Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007:

a) Về chi phí tiền lương bổ sung:

- Chi phí tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động được tính vào chi phí hợp lý theo số thực chi. Các khoản tiền lương, tiền công và phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng đến hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi thì sẽ không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

- Các khoản tiền thưởng cho người lao động được ghi trong hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể được tính vào chi phí hợp lý. Các khoản tiền thưởng không mang tính chất tiền lương và không được ghi trong hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

- Bỏ quy định cơ sở kinh doanh phải đăng ký quỹ lương với cơ quan thuế.

b) Về chi phí khấu hao tài sản cố định bổ sung:

Tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại cơ sở kinh doanh như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng được trích khấu hao tính vào chi phí hợp lý.

c) Về chi phí nguyên vật liệu bổ sung:

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hoá được tính vào chi phí hợp lý theo mức tiêu hao hợp lý.

Mức tiêu hao hợp lý nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hoá sử dụng vào sản xuất, kinh doanh do cơ sở kinh doanh tự xây dựng. Mức tiêu hao hợp lý được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm. Trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hoá Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành. Trường hợp cơ sở kinh doanh không xây dựng định mức tiêu hao hợp lý thì mức tiêu hao được xác định căn cứ vào định mức tiêu hao của cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, lĩnh vực, quy mô tương tự.

- Nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hoá bị tổn thất hoặc bị hỏng sau khi trừ các khoản bồi thường của tổ chức bảo hiểm, của cá nhân thì phần tổn thất còn lại sẽ được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

b) Các khoản chi phí khác bổ sung:

- Chi tài trợ cho giáo dục được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

- Cơ sở kinh doanh thuê địa điểm sản xuất kinh doanh có chi trả tiền điện, nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung điện, nước được lập bảng kê tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

- Các khoản chi phí nghiên cứu thị trường: thăm dò, khảo sát, phỏng vấn, thu thập, phân tích và đánh giá thông tin; chi phí phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường; chi phí thuê tư vấn thực hiện công việc nghiên cứu, phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường; chi phí trưng bày, giới thiệu sản phẩm và tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại: chi phí mở phòng hoặc gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí thuê không gian để trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí vật liệu, công cụ hỗ trợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí vận chuyển sản phẩm trưng bày, giới thiệu được tính toàn bộ vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.Theo www.dddn.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường