Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tăng lãi suất cho vay tín dụng đầu tư
03 | 07 | 2008
Bộ Tài chính vừa công bố mức lãi suất tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

Theo quyết định 44/2008/QĐ-BTC ngày 26/6, mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 12%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 7,8%/năm. 

Lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu bằng đồng Việt Nam là 14,4%/năm, bằng ngoại tệ là 7,8%/năm. Mức chênh lệch lãi suất được được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng đồng Việt Nam là 3,9%/năm và đối với dự án vay vốn bằng ngoại tệ là 0,96%/năm.
 
Đối với các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn và dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, dự án tại vùng đồng bào dân tộc Khơ me sinh sống tập trung, các xã thuộc Chương trình 135 và các xã biên giới thuộc Chương trình 120, các xã vùng bãi ngang, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 11,4%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 7,2%/năm.
 
Các hợp đồng vay vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu đã ký trước ngày quyết định của Bộ Tài chính có hiệu lực nếu chưa thực hiện giải ngân vốn vay thì thực hiện theo mức lãi suất quy định tại quyết định này.
 
Trường hợp đã thực hiện giải ngân vốn vay trước ngày quyết định có hiệu lực, được tiếp tục thực hiện theo mức lãi suất ghi trong hợp đồng tín dụng đã ký.Nguồn: Báo Công Thương
Báo cáo phân tích thị trường