Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hỗ trợ lương thực cho 4 huyện vùng cao tỉnh Hà Giang thực hiện khoanh nuôi, bảo vệ rừng
15 | 07 | 2008
Theo Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 11/7 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ lương thực cho tỉnh Hà Giang trong 2 năm (2008-2009), mỗi năm 564 tấn (tổng cộng là 1.128 tấn), để thực hiện việc khoanh nuôi, bảo vệ rừng tại 4 huyện vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang.

Mức hỗ trợ gạo thực hiện theo Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg ngày 23/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên (tức là, nếu là hộ nghèo đang thiếu đói thì được trợ cấp 10 kg gạo/khẩu/tháng trong thời gian chưa tự túc được lương thực).

Về cước vận chuyển số gạo nêu trên, Cục dữ trữ quốc gia đảm nhiệm vận chuyển gạo từ kho dự trữ quốc gia đến trung tâm các huyện lỵ của tỉnh Hà Giang. UBND tỉnh Hà Giang sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện việc vận chuyển gạo từ các huyện lỵ thuộc tỉnh phân phối đến các hộ dân.Theo Web CP
Báo cáo phân tích thị trường