Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ước tính sản lượng tôm nuôi thế giới, 2007 - 2012
17 | 01 | 2011
AGROINFO - Theo ước tính sản lượng tôm nuôi thế giới 2007 – 2012 của Liên minh người nuôi trồng thủy sản toàn cầu (Global Aquaculture Alliance) tại Hội thảo 2010 tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia vào tháng 10/2010, Giáo sư James Anderson, nguyên trưởng Khoa kinh tế nguồn lực tự nhiên và môi trường tại Đại học Rhode Island (Mỹ) và tư vấn các vấn đề nuôi trồng và thủy sản hiện nay cỉa Chương trình thủy sản toàn cầu (ý) tại Ngân hang thế giới, đã công bố thông tin về sản lượng tôm thế giới.
Các nguồn thông tin của ông bao gồm từ Tổ chức nuôi trồng thủy sản và thực phẩm thuộc Liên Hiệp Quốc, các hiệp hội nuôi trồng quốc gia và điều tra mở rộng các mắt xích chính của chuỗi ngành hàng.

 

Ước tính sản lượng tôm nuôi tại châu Á và châu Mỹ Latin*

Châu Á

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Trung Quốc

1,265,636

1,286,074

1,181,130

899,600

962,000

1,048,000

Thái Lan

504,856

507,500

541,994

548,800

553,200

591,500

Việt Nam

376,700

381,300

302,400

357,700

403,600

444,500

Indonesia

330,155

408,346

299,050

333,860

390,631

442,757

Ấn Độ

107,665

86,600

76,261

94,190

107,737

116,103

Bangldesh

63,600

67,197

105,000

110,000

115,000

120,000

Tổng châu Á

2,648,612

2,719,017

2,505,835

2,344,150

2,532,168

2,762,860

Châu Mỹ Latin

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ecuador

150,000

150,000

140,000

145,000

148,000

152,000

Mexico

111,787

130,201

130,000

91,500

120,000

132,000

Brazil

65,000

65,000

65,000

72,000

82,000

90,000

Colombia

20,300

20,300

20,016

16,500

15,000

14,000

Honduras

26,333

26,586

20,000

30,800

22,000

22,000

Venezuela

17,658

16,002

18,000

20,000

15,000

15,000

Tổng châu  Mỹ Latin

391,078

408,089

393,016

376,300

402,000

425,500

Tổng

3,039,690

3,127,106

2,898,851

2,720,450

2,934,168

3,188,360

*Đơn vị: tấn, không bao gồm tôm panđan nước ngọt

 Nguồn: The Global Aquaculture Advocate (The Global Magazine for Farmed Seafood) 


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường