Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG - RECRUITMENT INFORMATION
21 | 02 | 2011
AGROINFO hiện có nhu cầu tuyển dụng cán bộ phân tích thị trường, ngành hàng nông sản với nội dung công việc như sau / AGROINFO is seeking for qualified national candidates for positions of agricultural market with following tasks: analystsBáo cáo phân tích thị trường