Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá cao su vật chất châu Á ngày 11/8/2011
11 | 08 | 2011
Bảng giá cao su vật chất châu Á ngày 11/8/2011
Gíá cao su vật chất trên thị trường  châu Á thay đổi nhẹ trong ngày 11/8/2011
Chủng loại
Kỳ hạn
Giá
Chênh lệch
 Thai RSS3
9/2011
4,62 USD/kg
-0,03 USD
Thai STR20
9/2011
4,55 USD/kg
ổn đinh

 Malaysia SMR20

9/2011
4,55 USD/kg
ổn đinh

 Indonesia SIR20

9/2011
2,00 USD/lb
ổn đinh
Thai USS3
 
125 baht/kg
-1 baht
Thai 60-percent latex
9/2011
2.950 USD/tonne
-50 USD

Thai 60-percent latex

9/2011
2.850
USD/tonne
-50 USD


Theo VinanetBáo cáo phân tích thị trường