Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về thuế
20 | 03 | 2008
Công văn số 1024/TCT-HT ngày 06/3/2008 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về các quy định pháp luật về thuế đối với trường hợp cổ đông công ty cổ phần chuyển nhượng vốn góp cổ phần, như sau:
1. Thuế giá trị gia tăng

Căn cứ điểm 1 mục II Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không thuộc diện chịu thuế GTGT đối với lĩnh vực chứng khoán thì việc chuyển nhượng vốn góp cổ phần thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp

2.1. Đối với Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ:

Căn cứ điểm 1 mục III Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ thì việc chuyển nhượng vốn góp cổ phần của Công ty cổ phần thuộc đối tượng chịu thuế TNDN.

2.2. Đối với cá nhân đầu tư chứng khoán:

Căn cứ điểm 4 mục III Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN đối với cá nhân đầu tư chứng khoán thì cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư chứng khoán tại Việt Nam tạm thời chưa phải nộp thuế thu nhập đối với khoản thu nhập từ chênh lệch mua bán chứng khoán.

3. Thuế thu nhập đối người có thu nhập cao

Tại điểm 3, mục I Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn phạm vi áp dụng đối với người có thu nhập cao: “Tạm thời chưa thu thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập về lãi tiền gửi ngân hàng, lãi tiền gửi tiết kiệm, lãi tiền cho vay vốn, lãi mua tín phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu, cổ phiếu, thu nhập từ hoạt động đầu tư chứng khoán, chênh lệch mua bán chứng khoán”.

Theo hướng dẫn trên thì các cổ đông Công ty cổ phần khi chuyển nhượng phần vốn góp cổ phần do mình nắm giữ không phải nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

 Nguồn: Thông tin Thương mại Việt Nam
Báo cáo phân tích thị trường