Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 và 7 tháng năm 2008
02 | 08 | 2008
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7/2008 ước tính đạt 79,5 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3% so với tháng trước, trong đó thương nghiệp đạt 65,3 nghìn tỷ đồng, tăng 2,1%; khách sạn, nhà hàng đạt 9,2 nghìn tỷ đồng, tăng 3,7%; dịch vụ đạt 4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,2%; du lịch đạt 1 nghìn tỷ đồng, tăng 4,7%.
Tính chung 7 tháng đầu năm 2008, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế ước tính đạt 527,5 nghìn tỷ đồng, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm 2007, trong đó thương nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất với 82,4%, đạt 434,8 nghìn tỷ đồng và tăng 30,2%; khách sạn, nhà hàng đạt 59,5 nghìn tỷ đồng, tăng 24,9%; dịch vụ đạt 26 nghìn tỷ đồng, tăng 30%; du lịch đạt 7,2 nghìn tỷ đồng, tăng 47,6%.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng đầu năm 2008

Thực hiện 7 tháng đầu năm 2008
7 tháng đầu năm 2008 so với cùng kỳ năm 2007(%)
Tổng mức (Tỷ đồng)
Cơ cấu(%)
TỔNG SỐ
527468
100,0
129,8
Phân theo loại hình kinh tế
Nhà nước
59873
11,4
106,2
Tập thể
5471
1,0
134,5
Cá thể
295659
56,0
132,9
Tư nhân
153528
29,1
135,0
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
12938
2,5
132,1
Thương nghiệp
434797
82,4
130,2
Khách sạn, nhà hàng
59454
11,3
124,9
Du lịch
7214
1,4
147,6
Dịch vụ
26004
4,9
130,0
(TCTK)


Nguồn: Vinanet
Báo cáo phân tích thị trường