Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Quy định việc chứng nhận thủy sản xuất khẩu vào EU
16 | 03 | 2011
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư quy định về việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường châu Âu (EU).

Theo đó, các chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý chuyên ngành về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản của địa phương thực hiện việc chứng nhận, xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác và kiểm tra hoạt động khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên tàu cá. Các Trung tâm Chất lượng nông - lâm - thủy sản vùng thực hiện kiểm tra, xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu.Theo www.nhandan.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường