Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản sụt giảm trong năm 2007
03 | 03 | 2008
Năm 2007, Nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản đạt 2,89 triệu tấn, giảm 8,3% về khối lượng, trị giá nhập khẩu đạt 2 890 tỷ yên, giảm 4,3% so với năm 2006. Các mặt hàng nhập khẩu chính gồm sản phẩm tươi/ướp đá và đông lạnh, chiếm 65% về khối lượng và 67% về giá trị, trong đó tôm và cá ngừ là hai mặt hàng chính.

Các loài nhập khẩu quan trọng khác trong hạng mục tươi và đông lạnh là cá thu với tổng khối lượng đạt trên 98 865 tấn và các loại cá hồi đạt 238 211 tấn. Nhìn chung nhập khẩu các loại đều giảm cả về giá trị và sản lượng.

Nhập khẩu các loại mực ống và mực nang chế biến sẵn/có bảo quản tăng 5% về khối lượng , các sản phẩm đông lạnh tăng 17%. Chi tiết các mặt hàng nhập khẩu thể hiện qua bảng sau :

Nhập khẩu Thủy sản của Nhật Bản, 2005-2007
Nhóm hàng
2005
2006
2007
tấn
Yên (triệu)
tấn
Yên (triệu)
tấn
Yên (triệu)
Thủy sản sống
62 941
78 923
55 914
69 257
52 235
63 855
Tươi/ướp đá/đông lạnh
2 273 013
1 156 117
2 052 147
1 156 319
1 883 035
1 097 922
Muối/khô/xông khói
37 981
39 041
38 764
37 344
30 292
36 534
Chế biến sẵn/có bảo quản
400 937
290 294
416 695
312 766
406 300
302 133
Các sản phẩm khác
567 689
104 222
586 283
130 992
515 182
132 783
Tổng
3 342 561
1 668 597
3 152 802
1 706 678
2 890 044
1 633 227Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường