Kết nối nghiên cứu với thực tiễn

Báo cáo Nông nghiệp

# Tên ấn phẩm Ngôn ngữ Ngày phát hành Số trang Giá bán
ho tro truc tuyen hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : Đt: 04.3.9725153 - fax: 04.9726949 email:banhang_agro@yahoo.com  
1   Báo cáo thường niên ngành Nông nghiệp Việt Nam 2015 - 2016  Tiếng Việt  10/03/2016  42  Liên hệ 012.88.256256
2   Báo cáo thường niên ngành Nông nghiệp Việt Nam năm 2011 và triển vọng 2012 (TA)  Tiếng Anh  17/09/2012  142  Liên hệ 012.88.256256
3   Báo cáo thường niên ngành Nông nghiệp Việt Nam 2011 và Triển vọng 2012 (TV)  Tiếng Việt  05/03/2012  140  Liên hệ 012.88.256256
4   Báo cáo thường niên ngành Nông nghiệp Việt Nam năm 2010 và triển vọng 2011 (TA)  Tiếng Anh  15/08/2011  112  Liên hệ 012.88.256256
5   Báo cáo thường niên ngành Nông nghiệp Việt Nam 2010 và Triển vọng 2011 (TV)  Tiếng Việt  29/03/2011  112  Liên hệ 012.88.256256
6   Báo cáo thường niên ngành Nông nghiệp Việt Nam 2008 và Triển vọng 2009 (TA)  Tiếng Anh  29/03/2011  112  Liên hệ 012.88.256256
7   VIETNAM: Market Research Handbook 2009  Tiếng Anh  30/01/2010  170  Liên hệ 012.88.256256
8   Việt Nam: Niêm giám thống kê thị trường 2009 (TV)  Tiếng Việt  27/01/2010  170  Liên hệ 012.88.256256
9   Báo cáo thường niên ngành Nông nghiệp Việt Nam 2008 và Triển vọng 2009 (TA)  Tiếng Anh  08/03/2009  112  Liên hệ 012.88.256256
10   Báo cáo thường niên ngành Nông nghiệp Việt Nam 2008 và Triển vọng 2009 (TV)  Tiếng Việt  25/02/2009  112  Liên hệ 012.88.256256
11   Báo cáo Nông nghiệp Việt Nam 7 tháng đầu năm 2008 và Triển vọng sắp tới (TV)  Tiếng Việt  20/08/2008  85  Liên hệ 012.88.256256
12   Báo cáo thường niên ngành Nông nghiệp Việt Nam 2007 và Triển vọng 2008 (TA)  Tiếng Anh  17/03/2008  189  Liên hệ 012.88.256256
13   Báo cáo thường niên ngành Nông nghiệp Việt Nam 2007 và Triển vọng 2008 (TV)  Tiếng Việt  11/02/2008  198  Liên hệ 012.88.256256