Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trung tâm TT PTNNNT công bố Báo cáo Phát triển nông thôn Việt Nam 2008 và triển vọng 2009
06 | 03 | 2009
Thực hiện chức năng nghiên cứu, tham mưu và tư vấn độc lập cho Bộ, Ngành về phát triển nông nghiệp, nông thôn (PTNNNT), tiếp nối các ấn phẩm phân tích, dự báo về nông nghiệp, thị trường và ngành hàng nông sản, trong năm 2009 lần đầu tiên Trung tâm Thông tin PTNNNT (AGROINFO), Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD) công bố ấn phẩm “Báo cáo Phát triển nông thôn Việt Nam 2008 và triển vọng 2009”. Đây là ấn phẩm thường niên đầu tiên về phát triển nông thôn được công bố. Ấn phẩm này ra đời nhằm cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà tài trợ, các nhà nghiên cứu và tất cả những ai quan tâm những góc nhìn đa chiều hơn về tình hình phát triển kinh tế-xã hội nói chung và phát triển nông thôn nói riêng của Việt Nam.
Phát triển nông thôn có thể được hiểu là việc sử dụng một cách hiệu quả và bền vững các nguồn lực của khu vực nông thôn (đất đai, lao động, vốn, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ, v.v..) nhằm đạt được mức tăng trưởng kinh tế cao, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân nông thôn. Phát triển nông thôn là một quá trình và có nội hàm rộng, bao gồm nhiều hoạt động của đời sống xã hội nông thôn, liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước.

Mục tiêu của ấn phẩm này là cố gắng phân tích, làm rõ bối cảnh và những vấn đề nổi bật của phát triển nông thôn Việt Nam trong năm 2008, đồng thời phân tích, làm rõ thực trạng và những vấn đề cần lưu ý về các nguồn lực phát triển nông thôn Việt Nam trong dài hạn. Do đó, cấu trúc của báo cáo gồm những nội dung chính sau: (i) Tổng quan về khu vực nông thôn Việt Nam (ii) Bối cảnh phát triển nông thôn Việt Nam năm 2008 (iii) Những nét chính và những vấn đề nổi bật của phát triển nông thôn Việt Nam năm 2008 (iv) Thực trạng các nguồn lực phát triển nông thôn Việt Nam (v) Định hướng phát triển nông thôn trong giai đoạn tới.

Báo cáo “Phát triển nông thôn Việt Nam 2008” chưa đi sâu vào phân tích những nội dung có tính chất căn bản như các chủ thể tham gia vào quá trình phát triển nông thôn, phương thức và những giải pháp phát triển nông thôn, v.v.. Báo cáo mới đi vào mô tả và phân tích những vấn đề có tính chất tổng quan, nổi bật về kết quả và những nguồn lực phát triển nông thôn Việt Nam. Mặc dù vậy, chúng tôi hi vọng rằng ấn phẩm sẽ là một tài liệu hữu ích, cung cấp thêm chất liệu (ý tưởng và số liệu) cho những ai quan tâm tới sự nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam.
Báo cáo “Phát triển nông thôn Việt Nam 2008” là sản phẩm đầu tay của AGROINFO trong nỗ lực mở rộng lĩnh vực cung cấp thông tin không chỉ về nông nghiệp mà còn cả về các vấn đề liên quan đến phát triển nông thôn.

Xem thông tin về báo cáo tại đây


(AGROINFO)
Báo cáo phân tích thị trường