Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
100 triệu USD thực hiện giảm nghèo các tỉnh miền núi phía bắc giai đoạn II
06 | 07 | 2009
Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương tiếp nhận nguồn vốn 100 triệu USD của Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện dự án "Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía bắc giai đoạn II" và đưa dự án vào danh mục các dự án vay vốn của WB năm tài khóa 2010.

Vốn đối ứng cho dự án là 14,8 triệu USD, được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư và các tỉnh tham gia dự án theo quy định hiện hành. UBND các tỉnh: Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Ðiện Biên, Hòa Bình, Yên Bái xây dựng và phê duyệt các dự án thành phần.

Bộ Kế hoạch và Ðầu tư là cơ quan chủ quản của dự án, chủ trì điều phối các hoạt động của dự án tại các tỉnh; xây dựng cơ chế phối hợp giữa Bộ với các tỉnh tham gia dự án trong quá trình thực hiện, bảo đảm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay WB.Nguồn: www.nhandan.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường