Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kiện toàn tổ chức quản lý nhà nước ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp xã
03 | 09 | 2007
Ngày 27/12, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến về việc kiện toàn tổ chức quản lý nhà nước ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp xã.
Cụ thể, việc kiện toàn sẽ được tiến hành sau khi có sơ kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ V (khoá IX) về đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001-2010 và sửa đổi, bổ sung Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

(Nguồn: Chính phủ)
Báo cáo phân tích thị trường