Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ngành nông nghiệp sẽ hạn chế tối đa dự án khởi công mới
18 | 11 | 2011
Đó là một trong những nội dung quan trọng mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.
Cụ thể, Bộ yêu cầu các đơn vị không trình, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư (trừ trường hợp các dự án sử dụng vốn ODA đã xác định được nguồn vốn) trong khi chờ kế hoạch đầu tư 3 năm tới (2013-2015). Các quyết định đầu tư phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch 5 năm 2011-2015. Trong thời gian tới, hạn chế mở mới các dự án chuẩn bị đầu tư. Chỉ quyết định chủ trương cho phép lập dự án đối với các dự án đã xác định được nguồn vốn và có ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng.
Các công trình, dự án đang đầu tư dở dang, thực hiện rà soát lại từng dự án đầu tư theo hướng loại bỏ hoặc giãn tiến độ các hạng mục đầu tư chưa thực sự cấp bách hoặc khó khăn trong quá trình triển khai; thực hiện nguyên tắc không bổ sung hạng mục đầu tư, mở rộng quy mô đầu tư. Các chủ đầu tư phải rà soát, bố trí tiến độ của từng dự án, từng hạng mục công trình.
Đặc biệt, Bộ cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc lập danh mục các dự án đầu tư năm 2012 và bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên. Trong đó, hạn chế tối đa dự án khởi công mới. Các dự án khởi công mới phải đảm bảo các yêu cầu theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.
Được biết, trong thời gian qua, việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý đã có đóng góp quan trọng trong việc đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, từng bước thúc đẩy sản xuất phát triển và nâng cao đời sống cho bà con vùng nông thôn.
Theo TTXVN     


Báo cáo phân tích thị trường