Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tăng cường quản lý canh tác nương rẫy
12 | 07 | 2007
Để chấn chỉnh tình trạng phát nương làm rẫy quảng canh, thiếu quy hoạch và sự quản lý thiếu chặt chẽ, ngăn ngừa nạn cháy rừng và phá rừng trái phép, đồng thời hướng dẫn cho người dân canh tác nương rẫy có hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ra Chỉ thị 15/2007/CT-BNN về việc tăng cường công tác quản lý canh tác nương rẫy.

Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có rừng chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc thống kê, xác định cụ thể hiện trạng diện tích, loại hình canh tác và đối tượng canh tác nương rẫy; Rà soát, quy hoạch nương rẫy bảo đảm sự thống nhất với quy hoạch 3 loại rừng và quy hoạch sử dụng đất đai của địa phương, chú trọng những khu vực có khả năng canh tác ổn định thì quy hoạch nương rẫy cố định; Tổ chức kiểm soát chặt chẽ các hoạt động canh tác nương rẫy, đốt dọn đồng ruộng gần rừng; Nghiêm cấm canh tác nương rẫy xâm hại vào rừng tự nhiên thuộc trạng thái rừng giàu và trung bình, các khu rừng đặc dụng và vùng rừng phòng hộ rất xung yếu; Trong thời điểm khô cạn kiệt, nguy cơ cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm (cấp V) cần phải tạm dừng việc đốt dọn nương rẫy, đốt đồng ruộng gần rừng; Xử lý nghiêm minh người có hành vi vi phạm hoặc lợi dụng canh tác nương rẫy để phá rừng trái phép hoặc gây cháy rừng. Đồng thời, Bộ trưởng yêu cầu việc xây dựng chương trình chuyển đổi canh tác nương rẫy bền vững trên địa bàn theo hướng thâm canh ruộng bậc thang, nương rẫy cố định, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp.

Cũng theo Chỉ thị này, các Chi cục Kiểm lâm khẩn trương thực hiện quyết liệt một số vấn đề, bao gồm: Tổ chức tuyên truyền vận động đồng bào du canh, du cư hoặc định cư nhưng còn du canh, đốt phá rừng làm nương rẫy chuyển sang làm nương rẫy cố định; Chỉ đạo Kiểm lâm cấp huyện, Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các chủ rừng, hộ gia đình và cá nhân; Tổ chức xác định ranh giới khu vực quy vùng sản xuất nương rẫy và tiến hành cắm mốc để quản lý, bảo vệ ngăn chặn hành vi lấn chiếm, xâm hại sang những diện tích khác; Hằng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả việc quy hoạch vùng sản xuất nương rẫy và tổ chức triển khai thực hiện.

Bộ trưởng giao Cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ tiếp nhận, triển khai thực hiện đề án thí điểm về quản lý canh tác nương rẫy ở một số địa phương để tổng kết rút kinh nghiệm; Chỉ đạo và kiểm tra các hoạt động quản lý canh tác nương rẫy của các địa phương; Trình Bộ ban hành quy phạm, quy trình kỹ thuật sử dụng lửa trong việc xử lý thực bì và canh tác nương rẫy.(Nguồn: Chính phủ)
Báo cáo phân tích thị trường