Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đại hội 17 ĐCS Trung Quốc Mang lại cho nông dân mười điều lợi lớn
25 | 12 | 2007
Theo báo cáo(b/c) chính trị của đại hội(ĐH) 17 Đảng Cộng Sản Trung Quốc, nông dân Trung Quốc chí ít sẽ được hưởng mười điều lợi, tốt lớn dưới đây:

Thứ nhất, báo cáo đã nhấn mạnh đột xuất vấn đề “tam nông” coi việc giải quyết vấn đề “tam nông” là “ trọng tâm của trọng tâm” trong công tác của đảng cầm quyền. Phần III của báo cáo đặc biệt nhấn mạnh chỉ ra: “cơ sở nông nghiệp yếu kém, nông thôn phát triển tụt hậu vẫn chưa thay đổi, nhiệm vụ thu hẹp khoảng cách giữa thành thị, nông thôn, giữa các vùng, thúc đẩy kinh tế phát triển hài hoà còn gian nan” đã thể hiện lòng tin và quyết tâm giải quyết những vấn đề này.

Thứ hai, điều lợi, tốt lớn nhất đối với nông dân là b/c ĐH17 đã xác lập địa vị của quan niệm phát triển khoa học. B/c chỉ ra quan điểm phát triển khoa học là tư tưởng chiến lược trọng đại phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, phải kiên trì và quán triệt. Phát triển địa vị quan trọng của quan niệm phát triển khoa học này là vô cùng quan trọng đối với đông đảo nông dân. Đó là vì trong một thời gian tương đối dài trước đây, hiện đại hoá Trung Quốc đã lấy thành thị làm trung tâm, loại trừ khu vực nông thôn ra ngoài hiện đại hoá, nông dân được hưởng thành quả hiện đại hoá tương đối ít. Khi b/c ĐH 17 coi quan niệm phát triển khoa học lấy con người làm gốc,và lấy qui hoạch toàn diện thống nhất, điều hoà làm quan niệm của đảng cầm quyền và phương châm chỉ đạo căn bản cho các hạng mục công tác thì nông dân Trung Quốc từ nay trở đi sẽ trở thành người được hưởng lợi ích ngày càng lớn trong xây dựng hiện đại hoá.

Thứ ba, b/c đề ra yêu cầu mới về năm mặt cho mục tiêu phấn đấu thực hiện xây dựng xã hội khá giả toàn diện mà mỗi hạng mục đều vô cùng có lợi cho việc giải quyết vấn đề “tam nông”, hơn nữa trọng điểm cũng ở chỗ giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Đã đề xuất tăng cường tính nhịp nhàng trong phát triển, thúc đẩy phát triển kinh tế vừa tốt vừa nhanh, đã đề xuất mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường xây dựng văn hóa, tăng nhanh phát triển sự nghiệp xã hội, xây dựng văn minh sinh thái, theo những yêu cầu mới đó xây dựng xã hội khá giả sẽ là quá trình lịch sử để nông dân được hưởng lợi càng nhiều hơn.

Thứ tư, b/c đề xuất phải lấy phát triển nông nghiệp hiện đại hoá, phồn vinh kinh tế nông thôn làm nhiệm vụ hàng đầu, nhấn mạnh lấy việc thúc đẩy nông dân tăng thu làm hạt nhân, phát huy tác dụng chủ thể của ngàn vạn nông dân trong xây dựng nông thôn mới, hơn nữa còn đề xuất một loạt nhiệm vụ cụ thể về các mặt như tăng cường xây dựng cơ bản nông thôn, bảo vệ đất canh tác, tăng thêm đầu vào cho nông nghiệp, thúc đẩy tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp, làm lớn mạnh kinh tế huyện, di chuyển băng nhiều con đường kiếm việc làm cho nông dân, đi sâu cải cách tổng hợp nông thôn, phát triển tổ chức hợp tác chuyên nghiệp của nông dân v.v..
Thứ năm, trong việc thúc đấy bố trí phát triển điều hoà giữa các khu vực, b/c rất có lợi cho việc phát triển khu vực nông thôn. “Dựa theo nguyên tắc qui hoạch tổng thể thành thị và nông thôn, bố trí hợp lý, tiết kiệm đất đai, công năng hoàn thiện, lấy lớn thúc đẩy bé, thúc đẩy sự phát triển hài hoà giữa thành phố lớn và vừa với thành phố, thị trấn nhỏ.Sự phát triển khu vực hài hoà qui hoạch thống nhất như vậy sẽ trở thành cơ chế thể chế lấy công nghiệp thúc đẩy nông nghiệp, lấy thành thị thúc đẩy nông thôn, sẽ có tác dụng thúc đẩy vô cùng quan trọng đối với việc tăng nhanh phát triển khu vực nông thôn.

Thứ sáu, b/c đề xuất các nhiệm vụ “đi sâu cải cách thể chế như thuế quan, tài chính tiền tệ, hoàn thiện hệ thống điều tiết vĩ mô” có lợi cho việc hệ thống tài chính công che phủ vùng nông thôn, gia tăng hơn nữa đầu vào của tài chính công đối với sự nghiệp công của khu vực nông thôn và sự nghiệp xã hội. có lợi cho việc gia tăng hơn nữa phúc lợi của nông dân, giảm nhẹ gánh vác của nông dân. Cùng với việc thể chế quản lý hành chính bao gồm việc xây dựng chính quyền kiểu dịch vụ lấy giảm thấp giá thành làm mục tiêu quan trọng nhằm đi sâu cải cách các mặt như gia tăng thu nhập của cư dân thành thị, nông thôn, cải cách chế độ phân phối thu nhập, ra sức nâng cao thu nhập cho người thu nhập thấp, phúc lợi của nông dân đều sẽ được gia tăng.

Thứ bảy, b/c đã đề xuất yêu cầu mới đối cới việc bố trí phát triển chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa, đối với việc thực hiện và bảo đảm quyền lợi dân chủ của nông dân. B/c đặc biệt “kiến nghị từng bước thực hiện thành thị và nông thôn đều bầu cử đại biểu quốc hội theo tỷ lệ dân số bằng nhau”, đã đề xuất yêu cầu rõ ràng quyền lợi bình đẳng của dân cư nông thôn và dân cư thành thị trong chế độ đại hội đại biểu nhân dân.

Thứ tám, nông dân được chia hưởng quyền lợi thành quả phát triển văn hoá trong “sự phồn vinh đại phát triển văn hoá xã hội chủ nghĩa” B/c ĐH 17 nhấn mạnh “để nhân dân chia hưởng thành quả phát triển văn hoá”. Từ tình hình hiện thực mà nói, bảo đảm trọng điểm “quyền lợi cơ bản văn hoá nhân dân” là ở chỗ nông dân được chia hưởng thành quả phát triển văn hoá càng nhiều hơn.

Thứ chín, trong những cố gắng của nhà nước thực hiện công bằng giáo dục, nông dân sẽ được hưởng lợi ích nhiều hơn. Nhấn mạnh “công bằng giáo dục là cơ sở quan trọng của công bằng xã hội” yêu cầu “kiên trì tính chất công ích giáo dục, mở rộng đầu vào tài chính đối với giáo dục, qui phạm việc thu phí giáo dục, giúp đỡ các vùng nghèo nàn, vùng dân tộc, kiện toàn chế độ tài trợ học sinh, bảo đảm con em các gia đình có khó khăn về kinh tế, các nhân viên vào thàmh phố làm thuê nhận được nghĩa vụ giáo dục.Tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên, trọng điểm là nâng cao tố chất giáo viên nông thôn” v.v.. tất sẽ nâng cao một cách có hiệu quả chất lượng giáo dục nông thôn.

Thứ mười, b/c ĐH 17 đã mang lại một khởi điểm mới cho việc xây dựng chế độ an
sinh xã hội cho nông thôn. B/c yêu cầu “tăng nhanh diện che phủ của hệ thống an sinh xã hội của cư dân thành thị, nông thôn”, “thăm dò xây dựng chế độ bảo hiểm dưỡng lão nông thôn”. Thúc đấy toàn diện xây dựng chế độ điều trị hợp tác nông thôn kiểu mới”, “hoàn thiện chế độ bảo hiểm cho những dân cư thành phố, nông thôn có sinh hoạt thấp nhất, từng bước nâng cao trình độ bảo hiểm. Yêu cầu “xây dựng hệ thống dịch vụ y tế công, hệ thống dịch vụ chữa bệnh, thống bảo hiểm y tế, hệ thống bảo hiểm cung cấp thuốc men v.v.. che phủ khắp dân cư thành phố, nông thôn” sẽ thúc đẩy việc xây dựng chế độ an sinh xã hội nông thôn bước vào giai đoạn phát triển mới.

Liên hệ với người đăng tin: Trần Lan Phương, e-mail: tranlanphuong@agro.gov.vnBáo cáo phân tích thị trường