Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thuế khi chuyển quyền sử dụng đất gắn với cơ sở hạ tầng
10 | 12 | 2007
Công văn số 3730/TCT-PCCS ngày 05-10-2006 Về việc thuế GTGT khi chuyển quyền sử dụng đất gắn với cơ sở hạ tầng, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:


Tại điểm 3.15 Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT có quy định: Mức thuế suất 10% đối với hàng hoá, dịch vụ: “Nhà, cơ sở hạ tàng do các cơ sở được Nhà nước chuyển giao đất, cho thuê để đầu tư xây dựng nhà, cơ sở hạ tầng để bán hoặc chuyển nhượng”.

Tại điểm 11 Mục I Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên quy định: “Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, giá tính thuế GTGT đối với nhà, hạ tầng gắn với đất được trừ giá đất theo giá do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm bán bất động sản”.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, trường hợp đơn vị mua đất đã có cơ sở hạ tầng, sau đó chuyển quyền sử dụng đất có cơ sở hạ tầng đó mà không đầu tư, xây dựng thêm thì hoạt động chuyển quyền sử dụng đất cùng với cơ sở hạ tầng này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.


Theo tapchiketoan.com
Báo cáo phân tích thị trường