Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thủ tục đổi tên doanh nghiệp
16 | 01 | 2008
Xin cho biết muốn đổi tên doanh nghiệp thì cần tiến hành những thủ tục như thế nào?

Trả lời

            Để đổi tên doanh nghiệp, trước hết bạn phải gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh, nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp có quyết định đổi tên. Bạn cần chú ý điền đầy đủ những nội dung cần phải thông báo ( theo mẫu) có tại phòng đăng ký kinh doanh.

            Sau đó tuỳ theo loại hình công ty, kèm theo thông báo, doanh nghiệp phải xuất trình bản sao hợp lệ:

            Công ty TNHH có hai thành viên trở lên: Biên bản sửa đổi điều lệ công ty; quyết định của Hội đồng thành viên về việc đổi tên công ty.

            Công ty Cổ phần: Biên bản sửa đổi điều lệ công ty; quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc giấy tờ khác theo quy định tại điều lệ công ty về việc đổi tên công ty.

            Công ty TNHH một thành viên: Biên bản sửa đổi điều lệ công ty; quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc giấy tờ khác theo quy định tại điều lệ công ty về việc đổi tên công ty.

            Công ty hợp danh: Biên bản sửa đổi điều lệ công ty; quyết định của các thành viên hợp danh về việc đổi tên công ty.Báo cáo phân tích thị trường