Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp của đơn vị phụ thuộc
16 | 01 | 2008
Công văn số 5435/TCT-HT ngày 31/12/2007 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế TNDN, như sau:


Tại khoản 2 điều 37 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 quy định: "Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp".

Tại điểm 1 mục III phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:...

1.2. Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế TNDN phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

1.3. Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN; khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc, không xác định được kết quả sản xuất kinh doanh thì Chi nhánh kê khai, nộp thuế TNDN. về Công ty và Công ty có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế TNDN phần kinh doanh của mình và của các Chi nhánh và các đơn vị hạch toán phụ thuộc tại cơ quan thuế nơi Công ty đóng trụ sở.Nguồn: www.doanhnghiep24g.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường