Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trình, phê duyệt và thực hiện đề án chuyển công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gồm những nội dung gì?
17 | 09 | 2007
Nội dung trình, phê duyệt và thực hiện đề án chuyển công ty Nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm:

- Trình và phê duyệt:

+ Đối với công ty nhà nước do Bộ trưởng, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập khi chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thẩm quyền do Bộ trưởng, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định lộ trình, phê duyệt thực hiện đề án chuyển đổi.

+ Đối với công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập, khi chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thẩm quyền do Thủ tướng Chính phủ quyết định lộ trình, phê duyệt đề án chuyển đổi.

- Nội dung quyết định chuyển đổi:

+ Tên, địa chỉ, số tài khoản của công ty nhà nước được chuyển đổi; tên, địa chỉ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Ngành, nghề kinh doanh; Vốn điều lệ của công ty ; Tên và địa chỉ tổ chức là chủ sở hữu và các cá nhân được bổ nhiệm làm đại diện uỷ quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu công ty; Trách nhiệm của công ty đối với việc kế thừa các quyền, nghĩa vụ và xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinh của doanh nghiệp được chuyển đổi; Công ty chuyển đổi chịu trách nhiệm thực hiện quyết định chuyển đổi đã được phê duyệt.



Báo cáo phân tích thị trường