Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Người thành lập doanh nghiệp chịu trách nhiệm gì về hồ sơ ĐKKD?
30 | 01 | 2008

Trả lời:


Theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định 88/NĐ-CP, người thành lập doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tình hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ ĐKKD, cụ thể là:

- Kê khai đúng tên, tuổi, số CMND, địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện tại; kê khai đúng địa chỉ trụ sở doanh nghiệp theo địa chỉ hành chính.

- Tự đối chiếu, xác định và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tự xác định bản thân mình không thuộc diện cấm, quy định tại Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2005.

- Đánh giá đúng tài sản góp vốn, kê khai đúng số vốn đầu tư, số vốn góp vào công ty.

- Kê khai đúng quy định về ngành, nghề kinh doanh.

- Các điều khoản của điều lệ doanh nghiệp phù hợp với các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005, Nghị định 88/2006/NĐ - CP và khống trái với các quy định hiện hành.Báo cáo phân tích thị trường