Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt
22 | 04 | 2008
Công văn số 31/TCT-CS ngày 07/01/2008 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt.
Điểm 1.1 mục II phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn hàng hoá không thuộc diện chịu thuế GTGT bao gồm: "Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc mới qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu". Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Nông trường quốc doanh giao khoán đất cho các hộ gia đình để canh tác, sau mỗi vụ các hộ gia đình giao lúa cho Nông trường theo hình thức bán sản phẩm thì sản phẩm lúa các hộ gia đình trồng trọt giao nộp cho Nông trường được coi là sản phẩm do Nông trường sản xuất ra và khi bán sản phẩm lúa giao khoán đó là sản phẩm trồng trọt thuộc diện không chịu thuế GTGT.Nguồn tin: Vinanet
Báo cáo phân tích thị trường