Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tăng cường quản lý ngoại hối đối với khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp
31 | 08 | 2011
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 19/2011/TT-NHNN quy định về quản lý ngoại hối đối với việc thực hiện khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp thông qua hình thức phát hành trái phiếu quốc tế không được Chính phủ bảo lãnh ra thị trường tài chính quốc tế.
Cụ thể, Thông tư quy định doanh nghiệp được quyền mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép để thanh toán nợ gốc, lãi của trái phiếu và các loại phí liên quan đến khoản phát hành trên cơ sở xuất trình các chứng từ, văn bản chứng minh nhu cầu thanh toán theo quy định của tổ chức tín dụng được phép phù hợp với quy định hiện hành về quản lý ngoại hối.
Về thời gian thực hiện xác nhận hạn mức phát hành và đăng ký thay đổi khoản phát hành: Trong thời gian tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ của doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện việc xác nhận hạn mức phát hành của doanh nghiệp phát hành trái phiếu quốc tế và có văn bản đồng ý hoặc từ chối xác nhận việc đăng ký khoản phát hành.
Đối với trách nhiệm của tổ chức tín dụng được phép: Mở tài khoản vốn vay và trả nợ nước ngoài cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu quốc tế; thực hiện việc nhận tiền bán trái phiếu, chuyển tiền thanh toán phí phát hành trái phiếu và chuyển tiền thanh toán gốc, lãi trái phiếu của doanh nghiệp; kiểm tra, đối chiếu các tài liệu liên quan, đảm bảo thực hiện đúng các giao dịch của khoản phát hành đã đăng ký, đăng ký thay đổi với Ngân hàng Nhà nước và phù hợp quy định của pháp luật; thống kê các giao dịch rút vốn, trả nợ phát sinh, số dư khoản vay, báo cáo với Ngân hàng Nhà nước; …
Thông tư cũng quy định, định kỳ hàng quý, hàng năm, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, sao gửi Ngân hàng Nhà nước tình hình thực hiện khoản phát hành trái phiếu quốc tế theo thời hạn: chậm nhất ngày 10 của tháng đầu tiên trong quý tiếp theo (đối với báo cáo quý), chậm nhất ngày 31/01 của năm tiếp theo (báo cáo năm).
Ngoài ra, các tổ chức tín dụng được phép có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước tình hình thực hiện khoản phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp theo hoạt động trên tài khoản vốn vay và trả nợ nước ngoài mà doanh nghiệp mở tại tổ chức tín dụng theo định kỳ hàng tháng (chậm nhất ngày 10 của tháng tiếp theo), định kỳ hàng năm (chậm nhất ngày 31/01 của năm tiếp theo).
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2011.
Tổng hợp


Báo cáo phân tích thị trường