Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 11/2016
26 | 12 | 2016
Giữa tháng 12, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 11/2016, theo đó tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ giảm 8.521 bao so với cuối tháng 10/2016
Cảng Đến 30/11/2016 Đến 31/10/2016 Thay đổi
New York 1,754,625 1,695,295 59,330
New Orleans 760,092 728,531 31,561
Jacksonville 381,000 430,000 (49,000)
Miami 102,492 107,465 (4,973)
Houston 598,552 600,219 (1,666)
Laredo 47,809 35,766 12,043
San Francisco 744,956 787,632 (42,676)
Norfolk 446,391 416,113 30,278
Philadelphia 17,138 17,543 (405)
Seattle/Tacoma 343,526 341,864 1,662
Los Angeles/Long Beach 180,567 174,224 6,343
Baltimore 588,025 640,869 (52,844)
South Carolina 233,310 231,484 1,826
Tổng Mỹ 6,198,483 6,207,005 (8,521)

Theo Green Coffee AssociationGappingworld
Báo cáo phân tích thị trường