Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU NLTS SANG ASEAN THÁNG 5/2023
03 | 07 | 2023

Nguồn: Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD)

 

 

Xem tài liệu chi tiết bản tiếng Việt tại đây.

Xem tài liệu chi tiết bản tiếng Anh tại đây

 


Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD)
Báo cáo phân tích thị trường