Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Từ năm 2030, cả nước sản xuất ổn định 3,6 triệu ha lúa
18 | 05 | 2009
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo quy hoạch tổng thể sử dụng đất lúa toàn quốc đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Theo đó, đến năm 2010, cả nước còn 4,05 triệu ha, năm 2015 là 3,85 triệu ha và năm 2020 là 3,7 triệu ha. Từ năm 2030, giữ ổn định 3,6 triệu ha, trong đó đất chuyên lúa nước là 3,2 triệu ha. Dự thảo cũng quy hoạch cụ thể cho từng vùng cụ thể như trung du miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, đồng bằng sông Hồng (ÐBSH), Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Ðông Nam Bộ và dđồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL).

Tại hai vựa lúa trọng điểm là ÐBSCL và ÐBSH, dự kiến đến năm 2020, diện tích đất lúa của ÐBSCL là 1,755 triệu ha, sản lượng 21,4 triệu tấn lúa; đến năm 2030, diện tích dự kiến 1,74 triệu ha, phấn đấu đạt năng suất bình quân 62 tạ/ha, sản lượng lúa 22 triệu tấn. Diện tích lúa vùng ÐBSH đến năm 2020 là 560 nghìn ha, đến năm 2030 là 540 nghìn ha, sản lượng dự kiến hơn 7,3 triệu tấn. Vùng Bắc Trung Bộ, đến năm 2030, diện tích đất lúa dự kiến là 350 nghìn ha, sản lượng dự kiến hơn 3,78 triệu tấn lúa.Nguồn: www.omard.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường