Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Năm 2008 hoàn thành quy hoạch tổng thể chăn nuôi trang trại
02 | 09 | 2007
Trong hai ngày 18 và 19-1, tại TP Hải Phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị phát triển chăn nuôi trang trại với sự tham gia của 32 địa phương phía bắc. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành quy hoạch tổng thể về phát triển chăn nuôi trang trại tập trung vào năm 2008.
Các địa phương phấn đấu đạt mức tăng trưởng số lượng trang trại hằng năm đạt 30%, góp phần đưa tỷ trọng sản phẩm hàng hóa chăn nuôi trang trại tập trung trong cả nước đạt 45-50% vào năm 2010 và đạt 60-65% vào năm 2015 trong tổng sản phẩm ngành chăn nuôi.

Năm năm qua, chăn nuôi trang trại đã phát triển nhanh cả về số lượng và quy mô chăn nuôi trên phạm vi cả nước, từ 1.761 (năm 2001) lên 17.721 trang trại (năm 2006), quy mô chăn nuôi trang trại ngày càng được mở rộng.


(Nguồn: Nhân Dân)
Báo cáo phân tích thị trường