Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nghị định số 36/2014/NĐ-CP Về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra
07 | 05 | 2014
Ngày 29/4/2014, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 36/2014/NĐ-CP về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra.

Theo đó, Nghị định áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động nuôi, chế biến, xuất khẩu cá tra trên lãnh thổ Việt Nam.

Nghị định cũng quy định cụ thể đối với việc nuôi, chế biến cá tra, bao gồm: Quy hoạch nuôi, chế biến cá tra; điều kiện cơ sở nuôi cá tra thương phẩm; điều kiện cơ sở chế biến cá tra; điều kiện về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm cá tra chế biến.
 
Theo đó, đối với điều kiện cơ sở nuôi cá tra thương phẩm, Nghị định quy định cụ thể như sau: Địa điểm, diện tích nuôi cá tra thương phẩm phải phù hợp với quy định nuôi, chế biến cá tra đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; cơ sở nuôi cá tra thương phẩm phải bảo đảm các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản; được cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản địa phương chứng nhận, cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi cá tra thương phẩm... 
Đối với điều kiện cơ sở chế biến cá tra, Nghị định quy định phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về chế biến thực phẩm thủy sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật; áp dụng các biện pháp phụ vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm cá tra chế biến...
 
Nghị định cũng quy định các nội dung về xuất khẩu cá tra như: Điều kiện xuất khẩu sản phẩm cá tra; đăng ký hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá tra; xử lý vi phạm trong xuất khẩu sản phẩm cá tra...
 
Đối với việc xử lý vi phạm trong xuất khẩu sản phẩm cá tra, Nghị định nêu rõ: Đình chỉ xuất khẩu lô hàng sản phẩm cá tra không đạt yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản theo quy định của Việt Nam và nước nhập khẩu; tạm dừng xuất khẩu sản phẩm cá tra đối với thương nhân xuất khẩu bị cơ quan có thẩm quyền của thị trường nhập khẩu yêu cầu tạm dừng do có vi phạm về chất lượng, an toàn thực phẩm...
 
Nghị định cũng quy định trách nhiệm của các bộ, ngành, theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm lập, phê duyệt Quy hoạch tổng thể nuôi, chế biến cá tra; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc lập và thực hiện quy hoạch nuôi, chế biến cá Tra tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản địa phương xác nhận đăng ký diện tích, sản lượng nuôi cá tra thương phẩm và cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi cá tra thương phẩm; hướng dẫn thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động nuôi, chế biến, xuất khẩu cá tra theo thẩm quyền; thực hiện việc truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm cá tra Việt Nam xuất khẩu theo quy định pháp luật... 
 
Bộ Công thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan tham mưu, xử lý các tranh chấp thương mại, rào cản kỹ thuật đối với xuất khẩu sản phẩm cá tra; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động xuất khẩu sản phẩm cá tra theo thẩm quyền... 
 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm lập, phê duyệt và quản lý thực hiện quy hoạch chi tiết nuôi, chế biến cá tra tại địa phương phù hợp với Quy hoạch tổng thể nuôi, chế biến cá tra đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt..
 
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2014.
 


Báo cáo phân tích thị trường