Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Phân tích kinh tế dự án đầu tư
29 | 10 | 2007
Cuốn sách có thể được sử dụng trong công tác thiết lập, thẩm định, triển khai và quản lý dự án sau giấy phép; đối với các cán bộ quản lý, nghiên cứu, giảng dạy và học tập về dự án đầu tư.
Tác giả: Vũ Công Tuấn
NXB: Tài chính
Số trang: 403

Cuốn sách có thể được sử dụng trong công tác thiết lập, thẩm định, triển khai và quản lý dự án sau giấy phép; đối với các cán bộ quản lý, nghiên cứu, giảng dạy và học tập về dự án đầu tư.
Cuốn sách được cấu trúc thành 4 phần:

Phần 1: Dự án đầu tư và phát triển
Phần 2: Phân tích dự án đầu tư (thẩm định dự án đầu tư)
Phần 3: Phân tích kinh tế dự án đầu tư
Phần 4: Bài tập thực hành phân tích kinh tế dự án sản xuất nước trái cây cô đặc tỉnh T


Báo cáo phân tích thị trường