Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
28 | 11 | 2008
Tại Công văn số 2026/TTg-TCCV, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa chỉ đạo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện thành công Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Đề án 30).
Đề án 30 được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá cải cách thủ tục hành chính (TTHC) từ nay đến hết năm 2010. Việc thực hiện thành công Đề án có ý nghĩa chính trị và kinh tế hết sức to lớn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện quan hệ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp, bảo đảm công khai, minh bạch trong giải quyết các công việc của nhân dân, góp phần phòng, chống tham nhũng có hiệu quả.
Để thực hiện tốt Đề án, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện nghiêm túc việc thống kê TTHC theo đúng yêu cầu, hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách CCTTHC của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ phải hoàn thành việc thống kê TTHC trước ngày 1/2/2009; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải hoàn thành việc thống kê TTHC trước ngày 1/5-2009.

Gắn việc thi đua khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ với việc thực hiện Đề án 30 tại Bộ, địa phương mình. Các Bộ, ngành, địa phương phải kiện toàn tổ chức, bảo đảm điều kiện làm việc và bố trí ngay cán bộ chuyên trách làm việc tại Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ, ngành, địa phương mình theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công văn số 3335/VPCP-TCCV ngày 22-5-2008 và 6279/VPCP-TCCV ngày 23/9/2008Nguồn: CAND
Báo cáo phân tích thị trường