Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Các đơn vị sự nghiệp có được đầu tư thành lập tổ chức kinh tế hay không?
01 | 12 | 2007
Các đơn vị sự nghiệp có thu như viện nghiên cứu, trường học, bệnh viện hoặc các doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích có được đầu tư thành lập tổ chức kinh tế hay không? Nếu có, tổ chức đó có thể thành lập được bao nhiêu tổ chức kinh tế ( ví dụ công ty TNHH một thành viên)?

Các đơn vị này được phép thành lập tổ chức kinh tế, miễn là không sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho tổ chức mình. Với tư cách nhà đầu tư là tổ chức, các tổ chức trên không được thành lập doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh, mà được phép thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc liên kết với các nhà đầu tư khác thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần. Luật Doanh nghiệp 2005 không hạn chế số lượng doanh nghiệp mà tổ chức có thể thành lập.Báo cáo phân tích thị trường