Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhiều ưu đãi cho đầu tư nước sạch nông thôn
11 | 11 | 2009
AGRONINFO - 2/11/2009 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn.
Theo đó các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư, chuyển giao công nghệ, quản lý khai thác, sản xuất kinh doanh, dịch vụ về nước sạch nông thôn sẽ được hưởng ưu đãi về đất đai, về thuế, được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và huy động vốn, được hỗ trợ bù giá nước sạch nông thôn. Cụ thể đối với vùng thị trấn, thị tứ, mức hỗ trợ không quá 45% tổng dự toán của dự án; vùng đồng bằng duyên hải không quá 60%; các vùng nông thôn khác không quá 75%; các xã đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã biên giới không quá 90%. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/1/2010.

Báo cáo phân tích thị trường