Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 1998-2000
30 | 07 | 2007
Giai đoạn 1998-2000 có 06 chương trình quốc gia, những chương trình quốc gia quan trọng bao gồm: xóa đói giảm nghèo, dân số và kế hoạch hóa gia đình, thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm, phòng chống HIV/AIDS, giải quyết việc làm.

A/ Các chương trình

1. Chương trình Xoá đói giảm nghèo.

2. Chương trình Dân số - Kế hoạch hoá gia đình

3. Chương trình Thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm

4. Chương trình Phòng, chống HIV/AIDS

5. Chương trình Giải quyết việc làm.

B/ Báo tình hình thực hiện

1. Báo cáo tình hình Xóa đói Giảm nghèo giai đoạn 1996-2000.

2. Báo cáo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình Dân số-Kế hoạch hóa gia đình đến năm 2000.

3. Báo cáo đánh giá Chương trình quốc gia phòng chống HIV/AIDS ở VIệt Nam giai đoạn 1996-2001.

4. Báo cáo tình hình việc làm giai đoạn 1996-2000.(Nguồn: Chính phủ)
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ