Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết của Chính phủ
24 | 03 | 2008
Ngày 10.3.2008, Bộ Công Thương đã ra Quyết định số 1439/QĐ-BCT ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008
Mục tiêu của Chương trình là: nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 02/2008/NQ-CP ngày 9/1/2008 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008.

Yêu cầu của Chương trình là các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương chủ động và tích cực góp phần công sức của mình vào sự nghiệp chung của toàn ngành, thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2008 với nhiệm vụ trọng tâm là phải đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 8,5% - 9% và phấn đấu đạt trên 9%; chủ động hội nhập trong việc thực hiện các cam kết và lộ trình hội nhập kinh tế thế giới và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng.


Chương trình còn quy định cụ thể các nội dung của Chương trình như: tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; Tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; Cải thiện môi trường đầutư, thu hút mạnh mẽ đầu tư của các thành phần kinh tế, tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả đầu tư; Đổi mới và tăng cường quản lý tài chính; sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; Chủ động thực hiện các cam kết quốc tế; phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, tài nguyên và môi trường; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện kiên quyết và đồng bộ các biện pháp chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.Nguồn: Báo Thương Mại
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ