Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
BÁO CÁO TÌNH HÌNH XNK NLTS SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ THÁNG 3/2023
13 | 04 | 2023

Nguồn: Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD)

 

Báo cáo chi tiết xem tại đây.Báo cáo phân tích thị trường