Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
30 triệu EUR hỗ trợ khu vực nông thôn
19 | 11 | 2009
Ngày 18-11, Bộ Tài chính, Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương đã ký hợp đồng cho vay lại vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp trị giá 30 triệu EUR để tài trợ dự án “Hỗ trợ cho vay khu vực kinh tế tư nhân dành cho hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân”.

Khoản tiền này sẽ dùng cho vay trung và dài hạn, thông qua hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân, cho các thành viên là các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp tư nhân hoạt động tại khu vực nông thôn để đầu tư sản xuất và phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Theo www.sggp.org.vn
Báo cáo phân tích thị trường