Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tăng cường hỗ trợ vốn cho nông dân để đạt mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2007
09 | 09 | 2007
Hội nghị triển khai kế hoạch và ngân sách Nhà nước năm 2007 đề ra mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2007 đạt 8,5%. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn trong đó giải pháp chính sách để phát huy vai trò của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn là rất quan trọng.

Sau khi nghe báo cáo của các Bộ, địa phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo, trong thời gian tới chúng ta không chỉ tập trung phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính hiệu quả, mà cần phải chủ động ngăn ngừa không để tham nhũng, tiêu cực nảy sinh. Các đơn vị quản lý chặt chẽ trong việc chi ngân sách, hạn chế đến mức tối đa mua sắm phương tiện trang thiết bị, tiếp khách gây lãng phí. Để phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế 8,5% trong năm 2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu các bộ, ngành, địa phương cần phải cụ thể hóa và đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào đời sống, ngay từ bây giờ phải triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tập trung vào các dự án lớn, tránh tình trạng chủ quan, hình thức, phải đi vào thực chất; thực hiện tốt 7 nhóm giải pháp và 143 giải pháp cụ thể mà Dự thảo Nghị quyết Chính phủ đã đề ra, thực hiện đồng bộ, không coi nhẹ bất kỳ nhiệm vụ nào. Tất cả các ngành phải rà soát lại cơ chế chính sách, đưa ra cơ chế phù hợp, quy hoạch cơ sở hạ tầng hợp lý, biết tận dụng thời cơ để thu hút đầu tư. Cân đối cung cầu, kiểm soát và bình ổn giá cả thị trường cũng là một trong những yêu cầu mà Thủ tướng đề ra.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, sau khi nghe báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Thủ tướng chỉ đạo phải khẩn trương hỗ trợ vốn cho nông dân, làm tốt các thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đi kèm với tái định cư và tạo công ăn việc làm cho người dân. Thủ tướng cũng yêu cầu quyết liệt ngăn chặn dịch cúm gia cầm, bệnh lở mồm long móng và dịch rầy nâu, vàng lùn, lùn xoắn lá.

Các chỉ tiêu phát triển chủ yếu năm 2007:

*Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng từ 8,2-8,5%.

*Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 17,4% so với 2006. Tổng kim ngạch nhập khẩu tăng 15,5%.

*Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 40% GDP.

*Tốc độ tăng giá tiêu dùng thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế.

*Bội chi NSNN cần được giới hạn ở mức 5% GDP.(Nguồn: Website Chính phủ, Lao động)
Báo cáo phân tích thị trường