Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản đến 2010
05 | 09 | 2007
Ngày 18/5, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 69/2007/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đến 2010 và định hướng đến năm 2020.

Mục tiêu của đề án nhằm xây dựng các ngành hàng chế biến có sức cạnh tranh cao, tăng nhanh giá trị gia tăng của các sản phẩm, làm cơ sở thúc đẩy sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển; tạo thêm việc làm và tăng thu nhập của người dân; tạo sản phẩm có chất lượng cao, bảo đảm an toàn thực phẩm và vệ sinh công nghiệp, nâng cao khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế. Thủ tướng giao các chỉ tiêu cụ thể về chế biên nông, lâm sản thực phẩm; phấn đấu giá trị sản xuất tăng trưởng bình quân/năm thời kỳ đến năm 2010 là 10,7% và định hướng đến năm 2020 là 11,7%. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản các loại đến năm 2010 đạt khoảng 11 tỷ USD và đến năm 2020 đạt khoảng 16,5 tỷ USD.

Thủ tướng quy định các giải pháp chủ yếu về quy hoạch; xây dựng vùng nguyên liệu; khoa học, công nghệ và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; đầu tư và tín dụng; tiêu thụ và xúc tiến thương mại; tiếp tục đổi mới, tổ chức lại sản xuất, nông, lâm nghiệp và chính sách đất đai./.(Nguồn: TTXVN)
Báo cáo phân tích thị trường