Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Không được trì hoãn nghỉ hưu với lý do… chưa có người thay thế
04 | 08 | 2007
Đó là nội dung chính trong công văn vừa ban hành của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm các qui định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhằm thực hiện tốt công tác qui hoạch cán bộ nhằm bảo đảm sự chuyển tiếp giữa các thế hệ cán bộ, nhất là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo.
Hiện nay, việc thực hiện quy định về chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức của một số Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa nghiêm, còn nhiều cán bộ, công chức, viên chức trong đó có những người giữ chức vụ lãnh đạo các cấp đã đến tuổi hoặc quá tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn chưa được nghỉ hưu theo chế độ và các đơn vị không có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc này. Việc thực hiện không nghiêm quy định về chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức đã ảnh hưởng đến việc bố trí, sắp xếp, trẻ hóa đội ngũ cán bộ theo quy hoạch cán bộ, thậm chí để phát sinh các vấn đề bất lợi trong nội bộ. Từ nay, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện việc ra thông báo trước sáu tháng và ra quyết định nghỉ hưu trước 2-3 tháng khi đủ tuổi nghỉ hưu theo qui định đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý phải bố trí người trong qui hoạch thay thế trước ba tháng khi cán bộ đủ tuổi nghỉ hưu. Nếu đơn vị chưa chuẩn bị được nhân sự thay thế phải báo cáo để cấp trên xem xét, điều động bổ sung cán bộ từ nơi khác; không nêu lý do chưa có người thay thế để tiếp tục kéo dài công tác đối với cán bộ đã đến tuổi được nghỉ theo chính sách. Hàng năm, vào tháng 4 và tháng 9 các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải báo cáo về Bộ Nội vụ tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức và danh sách cán bộ, công chức, viên chức do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đến tuổi nghỉ hưu trong năm, danh sách cán bộ, công chức, viên chức được quyết định kéo dài thời gian công tác để Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ sau khi đã có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, ra thông báo đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương về những cán bộ, công chức, viên chức diện Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và quản lý được nghỉ hưu theo chế độ. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc không thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu hoặc kéo dài thời gian công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình trái với quy định của pháp luật. Do đặc thù của hoạt động sản xuất kinh doanh, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách nghỉ hưu đối với cán bộ lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước phù hợp với thực tế và Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

(Nguồn: Website Chính phủ, Tuổi trẻ)
Báo cáo phân tích thị trường