Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Phát triển doanh nghiệp ở nông thôn là cần thiết
20 | 09 | 2007
Phát triển doanh nghiệp ở nông thôn là tiếp tục mục tiêu xây dựng nông thôn kiểu mới, nâng cao đời sống và xây dựng con người mới ở nông thôn. Đó là vấn đề có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước hiện nay. Chính vì thế, cần trợ giúp các doanh nghiệp này trong quá trình phát triển.
Nông thôn đang là nơi cư trú của trên 61 triệu dân trong tổng số hơn 84 triệu dân và chiếm 75% lao động trong cả nước. Trong quá trình đổi mới nền kinh tế đất nước, lực lượng lao động ở nông thôn đã góp phần phát triển kinh tế, đời sống cư dân nông thôn về vật chất và tinh thần đã được cải thiện, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc... Nông thôn đã có những đóng góp đáng kể trong công cuộc phát triển đất nước, đó là những cố gắng cần được ghi nhận. Nhưng trên thực tế những khó khăn mà nông thôn đang mắc phải là không nhỏ, đó là sự manh mún trong sản xuất, năng suất, chất lượng và hiệu quả còn thấp so với nhiều nước khác trong khu vực. Sự chênh lệch giàu nghèo gia tăng giữa các vùng miền, trình độ dân trí ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao ... còn gặp nhiều khó khăn đang rất cần được giúp đỡ.

Đáng quan tâm đó là các ngành nghề phi nông nghiệp ở nông thôn phát triển rất chậm, thiếu công ăn việc làm cho lao động nông thôn, nhất là trong thời gian nông nhàn đa số người dân đến các trung tâm thành phố, các khu công nghiệp để tìm việc làm thêm. Thiếu việc làm, đời sống văn hoá thấp, lao động tự do... là một trong những nguyên nhân làm gia tăng tệ nạn xã hội.

Chính vì thế, việc cấp thiết phải xây dựng và phát triển doanh nghiệp ở nông thôn nhằm mục đích giải quyết việc làm, phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo việc làm cho lao động ở nông thôn kiểu mới. Bảo đảm cho nông thôn phát triển nhanh, có chất lượng, bền vững và hình thành một nông thôn Việt Nam giàu mạnh về kinh tế, phong phú về văn hóa tinh thần, văn minh về lối sống và đậm đà tình nghĩa, bên cạnh đó phải bảo vệ môi trường.

Hiện nay, nông thôn đang rất cần hình thành các doanh nghiệp kinh doanh nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, đảm bảo yêu cầu chuyện dịch cơ cấu nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Ngoài ra, nông thôn cũng rất cần những doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và xây dựng, những doanh nghiệp này có nhiệm vụ chế biến các sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp, làm ra các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hoặc hoạt động xây dựng phục vụ đời sống cư dân nông thôn, góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ là cần thiết cho sản xuất và đời sống ở nông thôn. Đặc biệt là các doanh nghiệp khoa học công nghệ, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận chuyển hàng hoá... Các hộ nông dân cần được hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm để người nông dân có thể yên tâm tự đứng ra lập các trang trại, hợp tác xã, các tổ sản xuất, hộ kinh doanh cá thể đến các loại công ty và doanh nghiệp tư nhân... Theo thống kê, cả nước hiện có 2017 làng nghề đang có xu hướng phát triển bền vững, cũng cần được hỗ trợ phát triển và nhân rộng những mô hình làng nghề ra các địa phương lân cận. Nông dân sẽ góp phần hình thành “hệ thống doanh nghiệp Việt Nam nhiều về số lượng, có sức cạnh tranh cao, có thương hiệu uy tín, trong đó chủ lực là một số tập đoàn kinh tế lớn dựa trên hình thức cổ phần” như Đại hội lần thứ X của Đảng chỉ ra.

Để phát triển doanh nghiệp ở nông thôn, cần phải chú trọng đến các giải pháp mang tính bền vững. Đó là cấp thiết trong việc quy hoạch các ngành nghề và có định hướng cho việc thu hút đầu tư, phát triển nhiều doanh nghiệp tại chỗ, giải quyết việc làm tại chỗ, đảm bảo sự đồng bộ về ngành nghề giữa sản xuất và dịch vụ. Tạo nên một mạng lưới doanh nghiệp gắn bó với nhau trong địa phương, trong từng vùng và liên kết với các doanh nghiệp trong cả nước. Doanh nghiệp đang rất cần mặt bằng sản xuất, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trong các làng nghề, cần tạo sự thông thoáng các thủ tục cấp và cho thuê mặt bằng để thuận lợi cho việc sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục cải cách các thủ tục thành lập doanh nghiệp, giúp cho các doanh nghiệp gia nhập thị trường thuận lợi, giảm thời gian và chi phí. Nhà nông, doanh nghiệp, ngân hàng và Nhà nước phải liên kết với nhau để nâng cao chất lượng và tìm đầu ra cho hàng hoá nông nghiệp. Nâng cao chất lượng hoạt động của hội, cơ quan Nhà nước có thể từng bước chuyển giao những dịch vụ công cho hội, hiệp hội đảm nhiệm.

Để các doanh nghiệp ở nông thôn phát triển, điều quan trọng là cần tập trung vào 4 nội dung: sản xuất theo hợp đồng lớn; hàm lượng tri thức cao; sản xuất có tính ổn định; và áp dụng trình độ khoa học công nghệ mới. Khắc phục được những khó khăn hạn chế đó và biết đánh giá đúng các thể mạnh thì việc phát triển doanh nghiệp ở nông thôn sẽ đạt được những kết quả tốt, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt phục vụ mục tiêu phát triển nền kinh tế đất nước đất nước. Việc ra đời các doanh nghiệp với đủ mọi ngành nghề, mọi hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh sẽ giúp giải quyết vấn đề thất nghiệp, nâng cao đời sống của người dân ở nông thôn. Vì thế, đó cũng là một trong những vấn đề được sự quan tâm đề cập đến tại Hội nghị toàn quốc về phát triển doanh nghiệp dân doanh do Chính phủ tổ chức tại Hà Nội ngày 7/9/2007 vừa qua.

http://www.cpv.org.vn

Báo cáo phân tích thị trường