Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công
18 | 03 | 2008
Thủ tướng Chính phủ vừa phân công các Bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước triển khai thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 28/1/2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa X về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008-2012.
Về tiền lương tối thiểu, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ ban hành các Nghị định về điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng đối với các doanh nghiệp trong nước và đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào tháng 9 hằng năm.

Ngay trong Quý II và III/2008, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Bộ Chính trị sửa đổi những bất hợp lý trong tương quan tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo giữa các chức danh cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị (Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể). Đến Quý II/2010, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cùng các cơ quan liên quan xây dựng mới về quan hệ mức lương tối thiểu - trung bình - tối đa. Quý III/2008, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trình Ban Bí thư Trung ương, UBTVQH và Chính phủ ban hành hệ thống thang, bảng, ngạch, bậc lương và các chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và công ty nhà nước theo quan hệ tiền lương mới.

Trong Quý I và II/2008, Bộ Y tế phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ để trình Quốc hội Luật Bảo hiểm y tế. Trong Quý II/2008, các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Chính phủ các Đề án đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính (trong đó có tiền lương và khung giá dịch vụ) đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các ngành Bộ quản lý.

Về BHXH, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn Luật BHXH như: Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp (thực hiện trong Quý I/2008), Nghị định về điều chỉnh mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện của người lao động tham gia BHXH tự nguyện (Quý III/2008)...

Vào Quý IV hằng năm, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ trình Chính phủ điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công theo lộ trình cải cách tiền lương giai đoạn 2008-2012. Phương án bảo đảm nguồn tài chính cho thực hiện cải cách chính sách tiền lương, BHXH và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008-2012 sẽ do Bộ Tài chính trình Chính phủ vào Quý III hằng năm.Nguồn: Website Chính phủ
Báo cáo phân tích thị trường